Ατμοσφαιρική ρύπανση

Ατμοσφαιρική ρύπανση καλείται η παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων, δηλαδή κάθε είδους ουσιών, αλλά και θορύβου, ακτινοβολίας ή άλλων μορφών ενέργειας, σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία.

Ρύπος είναι κάθε ουσία η οποία διοχετεύεται άμεσα ή έμμεσα από τον άνθρωπο στον αέρα του περιβάλλοντος και ενδέχεται να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή/και στο περιβάλλον στο σύνολό του. Οι ατμοσφαιρικοί ρύποι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας αέρα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στην Κατηγορία Ι οι ρύποι που καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτοί οι ρύποι είναι το διοξείδιο του θείου, το διοξείδιο του αζώτου, τα αιωρούμενα σωματίδια διαφόρων μεγεθών, ο μόλυβδος, και το όζον. Στην Κατηγορία II ανήκουν οι λοιποί ατμοσφαιρικοί ρύποι όπως: το βενζόλιο, το μονοξείδιο του άνθρακα, οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, το κάδμιο, το αρσενικό, το νικέλιο και ο υδράργυρος. Άλλες σχετικές ενώσεις που ελέγχονται από την Ελληνική Νομοθεσία είναι τα αέρια του θερμοκηπίου, οι ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος και οι έμμονοι οργανικοί ρύποι (persistent organic pollutants).