Η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία

Το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία έχει θεσμοθετηθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τη βοήθεια κατάλληλων νομοθετημάτων, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην αντίστοιχη Ελληνική νομοθεσία. Εστιάζοντας στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον, σημειώνεται πως η διαρκής και άμεση ενημέρωση των πολιτών σε σχέση με την ποιότητα αέρα αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία του σύγχρονου Ευρωπαϊκού και Ελληνικού περιβαλλοντικού θεσμικού πλαισίου και έχει αποτυπωθεί με σαφήνεια στα σχετικά νομοθετικά κείμενα. Περισσότερα...

Οι βασικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες (Directives) που διέπουν την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, την περιβαλλοντική πληροφόρηση, και την ενημέρωση σε θέματα ποιότητας ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, είναι διαθέσιμες εδώ

Η παροχή άμεσης, ηλεκτρονικής ενημέρωσης σε σχέση με το περιβάλλον περιελήφθη στην Οδηγία 04/2003/CE, η οποία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας με τη σύμβαση για την πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα (αποκαλούμενη σύμβαση του Aarhus). Εκεί αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα πως τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι περιβαλλοντικές πληροφορίες καθίστανται σταδιακά διαθέσιμες σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που είναι εύκολα προσιτές στο κοινό μέσω δημοσίων δικτύων τηλεπικοινωνιών. Ακριβώς αυτό επιτυγχάνεται για την ατμοσφαιρική ρύπανση, και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μέσω του προγράμματος Airthess, το οποίο παρέχει άμεση και προσαρμοσμένη στις προσωπικές ανάγκες ενημέρωσης περιβαλλοντική πληροφόρηση.